Hamburg gündeminden kısa kısa haberler

Hamburg Parlamentosunun yapılan son oturumda kentte ilgili önemli konular konuşuldu.

  Eğitim Senatörü Rabe yeni müfredatın avantaj-larını anlattı Hamburg Eyalet Parlamentosu oturumunda konuşan Eğitim Senatörü Ties Rabe, yeni geliştirilen müfre-datın avantajlarına değindi. Rabe, “Hamburglu öğ-renciler son on bir yılda Almanya genelinde yapılan başarı sıralamalarında, adım adım başarılarını artır-dılar. Hamburg’un Almanya’daki 16 eyalet arasında düzenli bir şekilde en alt sıralarda yer aldığı za-manlar artık geçti. İngilizce dersinde kız ve erkek öğrencilerimiz, eyaletler arasındaki sıralamada ilk beşe yükselmeyi başardılar. Almanca dersinde – neredeyse Hamburglu öğrencilerin yüzde 30 kada-rının evde kullandıkları dil Almanca olmamasına ve Hamburg ile Bremen’de en çok göçmen kökenli öğ-rencinin bulunmasına rağmen – sıralamanın ortala-rına kadar tırmanmayı başardı. Hatta matematikte bile başarı sıralamasında, ileriye doğru hamle yapa-rak, yapılan son eyaletler arası kıyaslamaya göre, Schleswig-Holstein Eyaletinin önüne geçtik. Bu bü-yük başarı artışı tüm okulların gösterdiği ortak kat-kıların sonucu, ama aynı zamanda iyi eğitimi ve başarıyı talep ve teşvik eden bir eğitim politikasıyla ilgilidir. Biz Hamburg’daki okullardan mezun olanların Almanya genelinde yapılan kıyaslamalarda yukarıya doğru tırmanmalarına rağmen, halen orta sıralarda olmalarıyla yetinmeyeceğiz“ dedi.  Hamburgs Schulsenator Ties Rabe wirbt für die neuen Bildungspläne Schulsenator Ties Rabe hat in der Bürgerschaft für die neuen Bildungspläne geworben: „Ham-burgs Schülerinnen und Schüler haben sich in den letzten elf Jahren im bundesweiten Vergleich Schritt für Schritt verbessert. Die Zeiten sind vor-bei, als Hamburg im Vergleich der 16 Bundes-länder regelmäßig einen der hintersten Plätze belegte. In Englisch schafften unsere Schüler-innen und Schüler den Sprung auf einen der vor-deren fünf Plätze. In Deutsch haben wir uns ins Mittelfeld vorgearbeitet – obwohl fast 30 Prozent der Hamburger Schülerinnen und Schüler zu Hause kein Deutsch sprechen und Hamburg und Bremen die meisten Schüler mit Migrationshin-tergrund haben. Und selbst in Mathematik haben wir uns vorgearbeitet und sind beim letzten Län-dervergleich sogar knapp an Schleswig-Holstein vorbeigezogen. Das ist eine große Leistung, zu der alle Schulgemeinschaften beigetragen haben. Diese Leistungssteigerung hat aber auch mit ei-ner Schulpolitik zu tun, die gute Bildung und Leis-tung fördert und fordert. Wir werden uns nicht damit abfinden, dass Hamburger Schulabgänger in bundesweiten Vergleichen zwar aufgeholt ha-ben, aber noch immer im Mittelfeld stecken.“
________________________________________
Kadrolu çalışmak veya kendi iş yerlerini kurmak isteyen göçmen kökenli kadınlar teşvik edilecek Verilere göre göçmenlik ve mültecilik biyografisi olan kadınlar, diğerlerine nazaran daha düşük oranda iş piyasasına dahiller. Hükümet koalisyonu bir öner-geyle, bir iş yerinde kadrolu çalışan veya kendi işini kuran göçmen kadınların sayısını teşvik edici ön-lemler alarak, artırmak istiyor. Söz konusu kadınların bireysel yetkinliklerinin ve vasıflarının daha iyi des-teklenmesiyle ve geliştirilmesiyle iş hayatına katıl-malarına veya da kendi iş yerlerini kurmalarına katkı sağlanmak isteniyor. Bunun için uygun somut desteklerin gerekli olduğu gibi, amaç doğrultusunda teşvikin zorunlu olduğuna işaret edildi. Önergede iş hayatına dahiliyeti düşük olan göçmen kadınların, ekonomik bağımlılıklarının yüksek olduğuna dikkat çekilirken, bunun da yaşlılıkta maddi gelire olumsuz yansıyarak, sosyal yaşama katılım imkanlarını kısıt-ladığı ifade edildi. Pandemi öncesi, 2019 yılı veri-lerine göre göç hikayesi olmayan kadınların, iş hayatına katılımının yüzde 80,1 kadarken, göçmen kökenli kadınlarda bu oranın sadece yüzde 63 olduğu belirtildi.Fördern der Erwerbstätigkeit und Selbstständig-keit von Frauen mit Migrationsgeschichte Frauen mit Migrations- und Fluchtgeschichte sind deutlich weniger häufig berufstätig als Frauen ohne diesen Hintergrund. Um dem entge-genzuwirken, wollen die Regierungsfraktionen mit einem Antrag, Maßnahmen zur Förderung der Erwerbs- und Selbstständigenquote stärken und ausbauen. So sollen die individuellen Kompeten-zen und Qualifikationen besser gefördert und ent-wickelt werden, um den Einstieg in Beruf oder Selbstständigkeit zu ermöglichen. Hierfür bedarf es passender Angebote und gezielter Förderung. Die deutlich geringere Erwerbsquote von Frauen mit Migrationsgeschichte erhöht ihre ökono-mische Abhängigkeit, wirkt sich negativ auf ihre finanzielle Absicherung im Alter aus und ver-mindert soziale Teilnahmemöglichkeiten. Wäh-rend die Erwerbsquote von Frauen ohne Migra-tionsgeschichte im Vorpandemiejahr 2019 in Hamburg bei 80,1 Prozent lag, lag sie bei den Frauen mit Migrationsgeschichte lediglich bei 63 Prozent.
________________________________________  
Bakımda bürokratik işlere ayrılan zaman mercek altına alınarak, bakıcıların yükü hafifletilecek Hükümet partileri SPD ve Yeşiller ortak sundukları bir önergeyle bakım sektöründe çalışan bakıcı personelin, iş yerinde, yapılan işlerin dokümentas-yonu gibi bürokratik işlere ayırdıkları süreden nasıl tasarruf edilebileceğinin araştırılmasını talep ettiler. Yapılacak araştırmanın sonunda elde edilecek veri-lerle uzun vadede bakıcı personelin çalışma şartları ve bakımdaki kalitenin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Son yıllarda bakıcı personelin, çalışmalarında, bel-gelemeye ayırdıkları iş hacminin giderek arttığına ve bunun neticesinde insanların bakımı için kalan iş saatlerinin azaldığına dikkat çekildi. Bakım sektö-ründeki vasıflı personel kıtlığını gidermek ve mes-leği daha çekici hale getirmek için bürokratik işlerin azaltılmasının, en az iyi bir maaş ve meslek hayatı ve aile yaşamı uyumluluğu kadar önemli bir etken oldu-ğu kaydedildi.Studie zu Dokumentationsaufwand soll Pflege-kräfte entlasten Mit einem gemeinsamen Antrag wollen die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen eine Studie auf den Weg bringen, die prüfen soll, wie Dokumentationsaufwände in der Pflege reduziert werden können. Mit den Ergebnissen der Unter-suchung sollen die Arbeitsbedingungen und die Qualität in der Pflege langfristig verbessert wer-den. In den vergangenen Jahren hat der Doku-mentationsaufwand für Pflegekräfte immer weiter zugelegt, mit der Folge, dass weniger Zeit für die Arbeit am Menschen bleibt. Um dem Fachkräfte-mangel in der Pflege zu begegnen und das Berufs-bild attraktiver zu gestalten kommt dem Abbau bürokratischer Aufgaben – neben einer angemes-senen Bezahlung sowie einer guten Vereinbarung von Familie und Beruf – daher eine besondere Bedeutung zu.
________________________________________  
Mülteciler için iş piyasasında daha fazla imkan yaratılacak Son aylarda Ukrayna’dan çok sayıda insan Ham-burg’a sığındı. Ukraynalıların ve diğer bölgelerden gelen mültecilerin iş piyasasına girmelerini kolaylaş-tırmak için yoğun çaba gerekiyor. Hükümet ortakları bu doğrultuda parlamentoya verdikleri önergeyle, mülteciler için mevcut yardım hizmetlerinin incelen-mesi ve iş ve dil becerilerini geliştirici önlemlerin, güncel duruma göre ayarlanması hedefleniyor. Welcome Center’deki Jobcenter’deki veya farklı projelerde ve yüklenici kurumlarda, Hamburg Sena-tosu tarafından daha önce uygulamaya konan önlem-lerin geliştirilmesinin ve kapasitelerinin artırılması da öngörülüyor. Ayrıca danışma hizmetin, başka dil-lerde de verilmesi ve meslek diplomalarının denklik işlemlerinin hızlandırılması da öngörülüyor.Bessere Chancen für Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt In den letzten Monaten haben viele Menschen aus der Ukraine Schutz in Hamburg gesucht. Jetzt gilt es, ihnen und auch Geflüchteten aus anderen Regionen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu er-leichtern. Hierfür möchten Regierungsfraktionen eine Bestandsaufnahme bisheriger Angebote machen, um Arbeits- und Sprachförderung der aktuellen Situation anzupassen. Bereits durch den Hamburger Senat in die Wege geleitete Maßnah-men sollen so verbessert und Kapazitäten – zum Beispiel im Welcome Center, im Jobcenter oder bei Projekten und Trägern – ausgebaut werden. Ziel ist zudem, Beratungsstrukturen in anderen Sprachen zu erweitern sowie Berufsabschlüsse zügig anzuerkennen.

Kaynak:  Güngör Yilmaz  SPD Hamburg Milletvekili

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir