Hamburg Parlamentosunun Gündemi “Asgari ücret zammı”

Hamburg Parlamentosunun yapılan son oturumda 1 Ekim’de 12 Euro olacak Asgari ücret zammı konuşuldu.

  Asgari ücret: Milyonlarca kişiye daha fazla maaş Aktüalite Saatinde “12 euro asgari ücret karar-laştırıldı: Nihayet milyonlarca çalışan için daha fazla maaş“ konusu tartışıldı. 3 Haziran tarihinde Federal Parlamento asgari ücretin 9,82 eurodan, 12 euroya artırılmasını karara bağlamıştı. Karar 1 Ekim 2022 tarihinde uygulamaya konacak. Karara bağlanan saat başı 12 euro asgari ücretin, Almanya’da en başta kadınlar olmak üzere, 8,6 milyon çalışan insanın birçoğu için doğrudan yüzde 22’lik bir maaş artışı teşkil edeceği ifade edildi. Bunun tam zamanlı ça-lışan bekar bir kişi için 2.000 euro brüt ve neredeyse 1.500 euro net maaş alacağı anlamına geldiğine işaret edildi.  Mindestlohn: Lohnerhöhung für Millionen Im Rahmen der Aktuellen Stunde debattierte die Bürgerschaft das Thema „12 Euro Mindestlohn beschlossen: Endlich mehr Lohn für Millionen von Arbeitnehmer:innen“. Am 3. Juni hatte der Bundestag die Erhöhung des Mindestlohns von 9,82 Euro auf 12 Euro beschlossen. Die Er-höhung tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft. Ein Mindestlohn von 12 Euro bedeute eine direkte Gehaltserhöhung für 8,6 Millionen Menschen in Deutschland, für viele von ihnen gleich um 22 Prozent – darunter vor allem Frauen. 12 Euro, das sind bei Vollzeit brutto gut 2.000 Euro im Monat, netto für Ledige fast 1.500 Euro.
________________________________________
Mültecilere güçlü destek için “Forum WİR“ yeniden başlatılacak SPD ve Yeşiller ortak bir önergeyle “Forum WİR“ adlı, mülteci yardım kurum ve kuruluşlarının, şehir idaresi yetkilileriyle biraraya geldiği platform tekrar canlandıracak. Bu amaç için 2 Eylül tarihinde Kamp-nagel’de planlanan toplantı mültecilerin, bu alanda angajman gösterenlerin, idarecilerin, sivil toplum temsilcilerinin ve siyasetçilerin diyaloğa girerek,
temas kurmalarına uygun platform hazırlamayı
hedefliyor. Diyaloğun mültecilerin kökeninden bağımsız olarak, yardım girişimlerindeki farklı kapsamdaki şartlar hakkında bilgi edinilmesini, mevcut sorunların analizini ve adil, var olan ihtiyaç doğrultusunda yardım imkanlarının sunulmasını öngörüyor.
Neustart für „Forum WIR“: Starke Hilfen für alle Geflüchteten SPD und Grüne setzen sich mit einem gemeinsa-men Antrag dafür ein, den Austausch auf dem „Forum WIR“, das in der Flüchtlingshilfe Enga-gierte mit Verwaltung und Hilfsorganisationen zusammenbringt, zu verstärken. So soll das für den 2.9. auf Kampnagel geplante Forum genutzt werden, um einen direkten Austausch zwischen Schutzsuchenden, Engagierten, Verwaltung sowie Zivilgesellschaft und Politik zu ermöglichen. Der Dialog soll unabhängig von der Herkunft der Schutzsuchenden über die unterschiedlichen Rah-menbedingungen informieren, Probleme analy-sieren sowie faire und bedarfsorientierte Hilfe bieten.
________________________________________  
İklim dostu sanayi için sürdürülebilinir hidrojen ekonomisi Hamburg kapsamlı bir çabayla, sürdürülebilir hidro-jen ekonomisini oluşturmak için uğraşıyor. Bu sena-toya yöneltilen bir büyük soru önergesine verilen cevapta ortaya çıktı. Hamburg’daki şirketlerin Avru-pa genelindeki “Important Projects of Common European Interest“, kısaca IPCEI hidrojen projesinin sağladığı desteklerden yararlanmak için yaptıkları başvuruların yanı sıra, Hamburg’da çok sayıda yapı-sal hidrojen enerjisi projelerinin harekete geçirilmesi öngörülüyor. Örneğin Federal Hükümet, Hamburg, Bremen/Bremerhaven ve Stade’de inşa edilecek deniz ve hava yolu inovasyon ve teknoloji merkezi için toplam 70 milyon euro ödenek sağlıyor. Senato ayrıca Danimarka’ya uzanacak hidrojen boru hat-tının ilk planlama çalışmalarının da sevindirici oldu-ğunu belirtti. Doğal gaz ağı işleticilerinin görüşüne göre “HyPerLink III2 adlı boru hattı, Avrupa hidrojen ağının bir parçası olarak 2025 yılında, Almanya’nın gelecekteki hidrojen ihtiyacının yüzde 10 ila 25’ini karşılayabilecek kapasitede olacak.Nachhaltige Wasserstoffwirtschaft für klima-verträgliche Industrie Hamburg unternimmt umfassende Anstrengungen zum Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirt-schaft. Das geht aus einer Großen Anfrage an den Senat hervor. Neben der laufenden Bewerbung von Hamburger Unternehmen um Mittel des eu-ropaweiten Wasserstoff-Programms „Important Projects of Common European Interest“ – kurz IPCEI – wird in Hamburg eine Vielzahl von struk-turellen Wasserstoffprojekten bewegt. So stellt etwa die Bundesregierung 70 Millionen Euro für ein Innovations- und Technologiezentrum für Luft- und Schifffahrt in Hamburg, Bremen/ Bremerhaven und Stade zur Verfügung. Der Senat begrüßt zudem erste Planungen zum Bau einer Wasserstoff-Pipeline nach Dänemark. Nach Ein-schätzung von Gasnetzbetreibern ist davon auszu-gehen, dass diese “HyPerLink III”-Pipeline als Teil eines europäischen Wasserstoffnetzes bereits im Jahr 2025 zehn bis 25 Prozent des künftigen deutschen Wasserstoffbedarfs decken könnte.
________________________________________  
Veri güvenliği korumak için etkili yönetim sistemi Eyalet Parlamentosu oturumunda, Hamburg Veri Güvenliğini Koruma Dairesinin donanımı tartışıldı. Dairedeki personel sayısının artırılmasının yanı sıra, dairede şikayetleri ve dilekçeleri işleme koyacak bir elektronik yönetim sistemi incelendi. “VIS-Suite“ adlı sistemin, dairede uygulamaya konması için senatonun hazırladığı yeni bütçe taslağında 250.000 euro ayrıldığına işaret edildi. Geçtiğimiz yılda, senatodan Hamburg Veri Güvenliğini Koruma Dairesi işbirliği halinde, elektronik bir yönetim sisteminin uygulanması için şartların araştırılmasını talep edilmişti. Yapılan analiz projesi sonunda VİS-Suite adlı programın kullanılması yönünde tavsiye kararı çıkmıştı. Söz konusu sistemin uygulamaya konmasıyla Veri Güvenliğini Koruma Dairesinde, şikayetlerin ve dilekçelerin incelenmesiyle görevli çalışanların yükünün önemli ölçüde hafifletilmesinin ve bununla beraber, Veri Güvenliğini Koruma Dairesinin çalışmalarının daha verimli hale gelmesinin beklendiği ifade edildi.Effizientes Verwaltungssystem beim Datenschutz Die Bürgerschaft hat über die Ausstattung der Hamburgischen Datenschutzbehörde debattiert. Neben Personalverstärkungen konnte in der Behörde die Einführung eines elektronischen Ver-waltungssystems zur Bearbeitung von Beschwer-den und Eingaben geprüft werden. Für den Betrieb des VIS-Suite genannten Systems sind im neuen Haushaltsplan-Entwurf des Senats 250.000 Euro hinterlegt. Im vergangenen Jahr wurde der Senat ersucht, gemeinsam mit der Behörde die Rahmenbedingungen für die Einführung eines elektronischen Systems zur Bearbeitung von Be-schwerden und Eingaben zu prüfen. Das entspre-chende Analyse-Projekt empfiehlt die Verwen-dung des Programms VIS-Suite. Vom Einsatz dieses Systems wird eine spürbare Entlastung für die Beschäftigten, die sich auf die Bearbeitung der Beschwerden und Eingaben auswirken wird, erwartet, so dass die Effektivität der Datenschutz-behörde so noch weiter erhöht werden kann.

Kaynak: Güngör Yılmaz-SPD Hamburg Eyalet Milletvekili

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir