Hamburg’da Alman vatandaşlığına teşvik geliyor!

Hamburg Parlamentosunun son oturumda kentte ilgili önemli kararlar alındı.

  Vatandaşlık Yasası reformu: Hamburg vatandaşlığa teşviki tekrar gündeme alıyor Federal hükümetin çabaları sayesinde, çağdaş bir göç ülkesine uygun göç ve uyum politikasının uygu-lanması yakında mümkün olacak. Hükümet, gele-cekte yürürlüğe girecek vatandaşlık yasasının, top-lumda yaşayan göçmen kökenli insanların somut yaşam koşullarına uygun hale getirilmesini ve vatan-daşlığa geçişte bürokratik engellerin kaldırılması gerektiğinden hareket ediyor. Hamburg, federal alan-da, vatandaşlık yasasında yol gösterici nitelikteki değişikliklerin yapılmasını destekliyor. Bu doğrul-tuda senatonun Alman vatandaşlığına geçişi teşvik inisiyatifi, “Hamburg – Benim Limanım. Almanya Benim Evim“i tekrar canlandıracak. Hamburg’da yaşayan ve Alman vatandaşlığa geçiş için gerekli oturum süresi ve hukuki şartları yerine getiren göç-menlere, Belediye Başkanı bizzat mektup göndere-rek, vatandaşlığına geçiş hakkında bilgi verip, çağ-rıda bulunacak. Özellikle “Gastarbeiter“ olarak ta-nımlanan birinci nesil göçmenlerin daha kolay şartlar altında vatandaşlığa geçişleri teşvik edilerek, onlar-ca yıldır çalışarak, ülkenin kalkınmasındaki payları için, kendilerine teşekkür edilmiş olacak.  Reform des Staatsangehörigkeitsrechts: Hamburger Initiative wird neu aufgelegt Mit der Ampel-Koalition im Bund wird auch eine Migrations- und Integrationspolitik möglich, die einem modernen Einwanderungsland gerecht wird. Künftig sollen das Staatsbürgerschaftsrecht den realen Lebensverhältnissen von Eingewan-derten angepasst und bürokratische Hürden zum Erwerb der Staatsbürgerschaft abgebaut werden. Hamburg unterstützt das wegweisende Gesetz-gebungsverfahren im Bund und nimmt es zum An-lass, die Einbürgerungsinitiative des Senats „Hamburg. Mein Hafen. Deutschland. Mein Zu-hause.“ neu aufzulegen. In diesem Rahmen sollen alle Menschen in Hamburg ohne deutschen Pass, die nach ihrer Aufenthaltsdauer die rechtlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen, durch ein Anschreiben des Ersten Bürgermeisters über die Möglichkeit zur Einbürgerung informiert werden. Dabei ist ein besonderes Anliegen, sich auf Bundesebene für eine erleichterte Einbürge-rung der sogenannten ersten Gastarbeitergene-ration einzusetzen und ihnen so für die jahr-zehntelange Arbeit in Deutschland zu danken.
________________________________________
Hukuk eğitiminde eşitlik: Sınav komisyonlarında daha fazla kadın yer alacak Hukuk öğreniminin önemli bir aşamasını, hukuk fakültesi öğrencilerinin, üç kişilik sınav komisyon üyelerinin önünde vermeleri gereken sözlü birinci devlet sınavı oluşturuyor. Bu önemli sınav heyeti komisyonu çoğunlukla sadece erkek üyelerden oluş-makta. Hükümet koalisyonu ortakları senatoya sun-dukları ortak bir önergeyle, gelecekte bunun değiş-mesi ve sınav komisyonlarında görev alan kadın üyelerin sayısının artırılması için yol haritası ha-zırlanmasını talep ettiler. Talebin daha iyi anlaşıl-ması için ek bilgi: Hamburg Üniversitesinde hukuk okuyan öğrencilerin yüzde 60’ını kadın öğrenciler oluşturuyor. Ancak sözlü sınav komisyonlarındaki kadın üyelerin oranı, 2020 yılı itibarıyla sadece yüzde 12 idi.Gleichstellung im Jura-Studium: Mehr Frauen in Prüfungskommissionen Die mündliche Prüfung im ersten Staatsexamen gehört zum festen Bestandteil eines Jura-Stu-diums, sie wird von einer dreiköpfigen Kommis-sion abgenommen. Dieses entscheidende Gre-mium ist allerdings in vielen Fällen ausschließ-lich mit Männern besetzt. Mit einem gemeinsamen Antrag ersuchten die Regierungsfraktionen den Senat, das in Zukunft zu ändern – und so den Weg dafür zu ebnen, dass mehr Frauen diese wichtige Aufgabe wahrnehmen können. Zum Hintergrund: 2020 waren etwa 60 Prozent der Jura-Studieren-den an der Universität Hamburg weiblich, der Frauenanteil in den Prüfungskommissionen zur mündlichen Prüfung betrug 2020 jedoch nur zwölf Prozent.
________________________________________  
Evsiz-barksızlara daha fazla destek için önerge Hamburg’da yaşayan evsiz-barksız insanların, sos-yal destek imkanlarından daha kolay yararlanma-larını sağlamak amacıyla, SPD ve Yeşiller parla-mentoya önerge sundu. Önerge, posta adresi edinme ve banka hesabı açma gibi mevcut imkanları daha da kolaylaştırmayı hedefliyor. Bunun için ilk etapta evsiz-barksızların hangi ölçüde sunulan imkanları tanıdıklarının tespit edilmesi ve bunların daha da tanıtılması öngörülüyor. Ayrıca senatodan destek im-kanlarının genişletilmesine ihtiyaç olup, olmadığının araştırılıp, gerektiğinde ek personelin ve mekanın nasıl karşılanacağının incelenmesi talep ediliyor.Antrag für mehr Hilfsangebote für Obdachlose Um obdachlosen Menschen den Zugang zu sozialen Hilfen zu erleichtern, setzen sich die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen dafür ein, das bestehende Angebot für Postadressen und Verwahrgeldkonten weiterzuentwickeln. Dafür soll zunächst ermittelt werden, inwieweit die Hilfsangebote Obdachlosen bekannt sind und wie ihr Bekanntheitsgrad weiter gesteigert werden kann. Außerdem soll der Senat prüfen, ob Bedarf für einen weiteren Ausbau der Hilfsangebote besteht und wie dieser personell und räumlich gedeckt werden.
________________________________________  
Hamburg’un en eski bina yapısı korunacak Gotik döneminden beri çok kez tadilattan geçirilen, Harburg limanı mevkiinde bulunan Harburg Sarayı, sadece Harburg ilçesinin değil, tüm Hamburg’un en eski bina yapısı. Sarayın bulunduğu yerde, 1000 yılı civarında ilk kalıcı binanın inşa edildiği biliniyor. Geçtiğimiz yüzyıllarda defalarca uğradığı yapısal değişiklerin, bina statiğine zarar verdiği ifade edi-lerek, bunun da temelde çatlaklara neden olduğu açıklandı. Yürütülmekte olan tadilat çalışmalarında yapının temelinde çok ciddi sorunların ortaya çıktığı ve bununla başedebilmek için, önceki planlamadan farklı olarak, çelik iskelet konstrüksiyonun tek çö-züm olarak görüldüğü belirtildi. Bunun için hükümet koalisyonu ortakları sundukları bir önergeyle, Hamburg Tadilat Fonu 2030‘dan 1.006.000 avro ak-tarılmasını öngörüyorlar. Önerge ayrıca 400.000 av-roluk ödeneğin de Mahalle Yatırım Fonundan sağlanmasını amaçlıyor.Erhalt von Hamburgs ältestem Baudenkmal Das Harburger Schloss, das Hamburgs seit der Gotik mehrfach umgebaute ist prägend für den Stadtteil Harburg und zugleich Hamburgs ältestes Baudenkmal – bereits um das Jahr 1000 gab es hier eine erste Befestigung. Aufgrund vie-ler Umbauten in den vergangenen Jahrhunderten weist das Schloss durch eine veränderte Statik mittlerweile erhebliche Setzungsrisse auf. Bei einer bereits laufenden Baumaßnahme treten nun erhebliche Schwierigkeiten im Baugrund auf: Die statische Abfangung kann entgegen der ursprüng-lichen Planung nur noch mit einer Stahlskelett-konstruktion gesichert werden. Hierfür wollen die Regierungsfraktionen mit einem gemeinsamen Antrag 1.006.000 Euro aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2030 bereitstellen. Weitere 400.000 Euro können über den investiven Quartiersfonds zur Verfügung stehen.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir