HTBB’DE YENİ TÜZÜK

10 yıl önce kurulan Hamburg Türk Basın Birliği’in Olağanüstü Tüzük Kongresinde 18 maddelik yeni Tüzük oylanarak kabul edildi. Mesut Sipahi’nin yönettiği toplantıda, geçen hafta vefat eden gazeteci Recep Seplin ile Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Haber: Mehmet ATAK / Fotoğraflar: Kadir TAÇGIN

Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan Genel Kurul toplantısında Emin Sağlık başkanlığındaki yönetimin işbaşına geldiği Hamburg Türk Basın Birliği’nde bu defa da Olağanüstü Tüzük Kurultayı yapıldı. Steindamm caddesindeki Öz Urfa restoran salonundaki görüşmeler sonucunda gazeteci Kemal Doğan’ın Alman Gazeteciler Cemiyeti tüzüğünden esinlenerek hazırlayıp, Tüzük Komisyonu’ndan da geçen yeni Tüzük maddeleri Genel Kurul’da tartışılarak kabul edildi. 

MESUT SİPAHİ YÖNETTİ

Oy birliği ile Mesut Sipahi Divan Başkanı seçilireken, yardmcılığına ise Mehmet Atak ile Bekir Tanrıkulu getirildi. Saygı duruşunu takiben Kemal Doğan’ın tüzük maddelerini Almance metin üzerinde okunmasını takiben söz alan bazı üyeler, tüzüğün yoruma açık bazı maddeleri üzerinde eleştirisel yönde fikir belirttiler. Günümüze kadar çok sayıda kongreda Divan Başkanı olarak görev yapmış olan ve Denekler Kanunu üzerinde geniş bilgi ve tecrübeye sahip Mesut Sipahi, o maddelerin kanunen bir engel teşkil etmediğini belirterek yeni tüzüğü oylamaya sundu. Yeni Tüzüğüni 1  çekimsere karşı çoğunluk oyları ile kabul edilmesi üzerine, bu defa Yönetim ve Denetleme Kurulu’nda noksan üyelerin seçimine geçildi. Açık oylama ile yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Ali Akdemir’le Hurşit Köse; Yedek üyeliklere ise Alev Tan ile Salih Kartal seçildiler.  Fadime Balkaş ise Denetleme Kurulu yedek üyesi oldu. Divan Başkanı Mesut Sipahi ile HTBB Başkanı Emin Sağlık, gayet olgun bir havada geçen görüşmeler ve sonuçtan dolayı üyelere teşekkür ettiler. 

İşte HTBB’nin yeni Tüzüğü:

 HAMBURG TÜRK BASIN BİRLİĞİ – (BUND TÜRKISCHER JOURNALISTEN IN HAMBURG) TÜZÜĞÜ

Madde 1- Derneğin adı(1) Dernek, Hamburg Türk Basın Birliği adını taşımaktadır.

(2) Dernek, dernekler masasına kaydından sonra “e.V.”. ekini alır. Dernek Hamburg merkezlidir. Derneğin mali yılı takvim yılıdır.

Madde 2 – Amaç ve hedefler:

(1) Dernek ticari amaç güdmez ve sadece ve doğrudan vergi yasalarındaki “vergiden muaf kamu yararlı amaçlar” maddesi doğrultusunda çalışma yapar.

(2) Dernek mesleği ilgilendiren sosyal, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda üyelerin çıkarlarını korur. Basın özgürlüğüne bağlıdır. Üyeler arasında iletişimi teşvik eder; mesleki eğitim ve ileri eğitim imkanları sunar. Ortak projeler için diğer gazeteciler, basın ve medya kuruluşları ve derneklerle temas kurar.

Madde 3 – Misyon: Derneğin misyonu şunlardır:

(1) Göçmen kökenli olan ve olmayan medya mensupları arasında diyalogu ve işbirliğini teşvik etmek.

(2) Türkçe ve Almanca medyanın karşılıklı bilgi akışını, anlayışı teşvik edici ortak projeleri geliştirmek.

(3) Yayın dili Almanca olmayan medyanın ele aldığı konuların gündeme gelmesi için tek başına veya sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmalar yapar.

(4) Üyelere ve üye olmayanlara mesleki eğitim ve ileri eğitim için kurslar sunmak (örneğin yazı atölyeleri, fotoğraf ve film kursları) düzenler.

Madde 4 – Ödüller :

(1) Dernek eyalet veya yerel düzeyde mesleki ödüller verebilir. Üyeler genel kurulda buna salt çoğunlukla karar verirler.

Madde 5 Üyelik şartları:

(1) Asil üyelik: Medya sektöründe tam zamanlı veya yarı zamanlı gazeteci, basın çalışanı, program yapımcısı, grafiker,, fotoğrafçı, kameraman, yazar, çevirmen, ressam olarak çalışanlar (print, radyo, televizyon, blog, online vb.) derneğe üye olabilir..

(2) Onursal üyelik: Genel kurul kararı ile gazeteciliğe özel katkılarda bulunanlara fahri üyelik verilebilir. Bunlar asil üyeler veya yönetim kurulu tarafından önerilebilir. Onursal üyeler ücretinden muaftır.

(3) Üyelik aidatlarının miktarı, yönetim kurulunun teklifi veya üyelerin teklifi üzerine genel kurullarda oy çoğunluğuyla belirlenir.

Madde 6- Üyelik prosedürü :

(1) Üye olmak isteyenler, yazılı dilekçe ile yönetim kuruluna başvurur. Yönetim kurulu başvuruya 4 hafta içinde karar verir ve sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Üyelik için yasal bir hak yoktu

(2) Üyeler, basın konseyinin Alman Basın Konseyinde yer alan mesleğin temel değerlerinin yanı sıra Code de Bordeaux ve Code d ‘Athènes’in etik kurallarını kabul ederler.

Madde 7- Üyelikten istifa veya men:

(1) Aşağıdaki durumlarda yönetim kurulu üyelikten men kararı verebilir

:a- Üyenin derneğe zarar veren ve / veya dernek amaçlarıyla bağdaşmayan davranışlarda

b- Üyenin, dernek aidatını veya derneğe olan borcunu üç ayı aşan bir süre zarfında ödememesi durumunda

c- Üyeliğin önündeki engelleri gizleyerek üye olmuş olması durumunda.

(2) Üyelikten men kararı üyeye yönetim kurulu tarafından yazılı olarak bildirilir. Bunun dışında üyelik vefatla veya üyenin yazılı istifa sunması durumunda sona erer. İstifa dilekçesi tarihi itibarıyla üyelik sona erer.

(3) Üyeliğin kaybedilmesi (istifa ve men) durumunda tüm haklar ve talepler kaybedilir. Üyelik aidatı geri ödenmez. Derneğe olan tüm borçlar ve yükümlülükler üyeliği bitiş tarihine kadar kapatılmak zorundadır.

(4) Üyeliğin kaybedilmesi halinde, vefat hali dışında, kulüp kimliği ve kulüp rozeti artık kullanılamaz.

Madde 8- Derneğin organları: Derneğin organları;- Genel Kurul – Yönetim Kurulu – Denetleme Kurulu.

Madde 9- Genel Kurul: (1) Genel kurul, derneğin en üst organıdır ve asil üyelerden oluşur.

(2) Genel kurul yılda en az bir kez veya yönetim kurulu kararıyla veya üyelerin en az 1 / 3’ünün yazılı talebiüzerine toplanır.

(3) Yönetim kurulu, gündemi ilan edilerek en az 14 gün önce gündem ve davet yazısıyla üyeleri genel kurula çağırır. Genel kurula çağrı yazılı veya dijital yolla (alındığı tasdikli yöntemle) yapılır.

(4) Genel kurulun görevleri özellikle şunlardır:

a- Yönetim kurulu üyelerinin aklanması ve seçimi,

b- Tüzükte yapılan değişikliklerin veya tüzük revizyonunun onayı,

c- Dernek çalışmalarının odağını belirlemek,

d- Yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporlarının alınması

(5) Genel kurul kararları genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alır. Tüzük değişikliği veya revizyonu için hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu gereklidir.

(6) Genel kurul üyeler tarafından seçilen divan heyeti tarafından yönetilir. Divan heyeti üyeleri dernek üyesi olmak zorunda değildir. Her genel kurulda divan başkanı ve katibi tarafından imzalanacak tutanak düzenlenir.

(7) Derneğe en az 6 aydır üye olan, bugüne kadar katkıda bulunan ve derneğe borcu bulunmayan asil üyeler genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı kazanır.

Madde 10- Oylamalar ve karar yeter sayısı:

(1) Üyelerin en az yarısının hazır bulunması halinde, genel kurul, dernek organlarını seçerken karar yeter sayısına sahibidir. Planlanan genel kurul tarihi ve saatinde karar yeter sayısının oluşmaması halinde, mevcut üye sayısının karar yeter sayısına aranmaksızın ikinci bir genel kurul yapılacaktır. Oylamalar açık veya gizli olabilir. En az bir üye gizli oylama talebinde bulunursa oylamalar gizli yapılmak zorundadır. Başkan, vekili ve sayman ayrı, ayrı seçilir. Yönetim kurulu asil üyesi ve yedek üyeler bir liste halinde ortak oylamayla seçilebilir. Gizli oylama, oylar bir kutuya atılarak yapılır. Daha sonra oy pusulaları üyeler huzurunda açılarak saylır. Açık oylama, el kaldırılarak yapılır. Sadece mevcut üyeler oy kullanma hakkına sahiptir. 

Madde 11- Yönetim Kurulu:

(1) Yönetim kurulu, başkan, vekili ve sayman ile 2 asil üye ve 2 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler yönetimkurulu toplantılarına katılma hakkına sahiptir. Ama yönetim kurulunda oy kullanma hakkına ancak asil üyelerin katılmaması durumunda sahiptirler. Başkan, derneği tek başına temsil eder. Bunun dışında iki yönetim kurulu üyesi birlikte derneği temsil eder. Derneğin yönetim kurulu, Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 26. Maddesi uyarınca derneği temsil etmekten ve işlerini yönetmekten sorumludur ve özellikle aşağıdaki görevleri vardır:

a- Genel kurula çağrı ve gündemi hazırlamak,

b- Genel kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak,

c – Dernek malvarlığının idaresi ve faaliyet ve mali raporun raporunun düzenlenmesi,

d) Derneğe yeni üyeler kazandırmak..

(2) Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından iki yıl için seçilir. Yönetim kurulu üyeleri ancak dernek asil üyesi olabilirler: Olağan görev süresinin bitiminden sonra, bir sonraki genel kurulda yeni bir yönetim kurulu üyesi seçilinceye kadar yönetim kurulu görevde kalır. Bir üyenin yönetim kurulunu erken terk etmesi halinde, müteakip genel kurul bir halefe karar verir.

(3) Kurul, gerektiği gibi ancak en az iki ayda bir toplanır. Toplantıları başkan veya yapamıyorsa vekili çağırır.Bir haftalık ihbar süresine uyulmalıdır. En az üç üyenin bulunması halinde yönetim kurulunda yeter sayı bulunur. Oyların çoğunluğu kararları alırken karar verir.

(4) Yönetim kurulu kararları kayıt altına alınır. Tutanaklar, tutanak tutanağı ve başkan veya katılamayacaksa vekili veya başka bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanır.

Madde 12-Denetleme Kurulu:

(1) Denetim organı üç üye ve bir yedek üyeden oluşur. Genel kurul tarafından iki yılda bir yönetim kurulu ile birlikte seçilir. Seçim gizli veya açık, tek tek veya bir liste halinde yapılabilir. Denetleme kurulunun görevi, yönetim kurulunu tüzüğe uygun şekilde çalışmasını ve yıllık mali raporu denetlemek ve bunu genelkurulda üyelerle paylaşmaktır. Denetleme kurulu üyelerinin yönetim kurulu toplantılarına katılma ve söz almak hakları vardır. Ancak yönetim kurulunda oy kullanma hakları yoktur. Yönetim kurulu, talep üzerine tüm tutanakları, hesapları, dekontları ,üye listelerini ve başka dosya veya belgeleri denetleme kuruluna sunmakla yükümlüdür.

(2) Denetleme kurulu, her yıl genel kurul için bir rapor hazırlar ve üyeleri bilgilendirir. Denetleme kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır.

Madde 13- Çalışma komisyonları: Yönetim Kurulu ihtiyaca göre çalışma komisyonları kurar.Madde 14- Dernek geliri ve harcamaları:

(1) Derneğin gelirleri, üyelik aidatları, bağışlar ve derneğin kendi yayın ve ürünlerinin reklam ve satış gelirlerinden oluşur. Yönetim kurulu 500,00 (beş yüz) avroyu aşan tüm harcamalar için, denetleme kurulunun onayını alınır.

Madde 15- Üyelik kartları:

(1) Dernek, üyelik kartları çıkarabilir ve bunları üyelere ücret karşılığında verebilir. Üyeler üyelik kartı satın almakta serbesttir; üyelik kartı dernekte ayrıcalık, imtiyaz sağlamaz. 

Madde 16- Derneği feshedilmesi:

(1) Derneğin feshedilmesi için genel kurulda üyelerin en az üçte ikisinin bulunması şarttır. Aksi takdirde üyeler ikinci bir genel kurula çağrılır. Burada katılımcı sayısına bakılmaz ve derneği feshi, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile kararlaştırılabilir. Tasfiye kararı en geç 15 gün içinde duyurulmak zorundadır.

(2) Derneğin feshedilmesi veya hukuki statüsünün kaybolması halinde derneğin tüm mal ve mal varlığı, iddia ve telif hakları Alman Gazeteciler Cemiyetine devredilir. Fesih yetkisi olan kişi bu işlemi yapmakla yükümlüdür.

Madde 17: Bu tüzükte madde eksikliği bulunması halinde, Hamburg Dernekler Yasası – onda da söz konusu madde bulunmaması halinde – geçerli Alman Medeni Kanun mevzuatı esas alınır.

Madde 18: Bu tüzük 18 maddeden oluşmaktadır. Hamburg, 27 Eylül 2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir